Buy e-Vignette online

Choose payment method:

Cash

You can pay with cash in our partner network – Tacho Venci offices throughout the country.

Find nearest office

Bank payment

Fill in the required data and you will receive a receipt for bank payment.

Pay with bank transfer

Credit / Debit card

Select the e-Vignette you want and pay immediately with a credit / debit card.

Pay with card

Важно за е-Винетка

  • Началната дата на валидност на е-Винетката може да бъде не по-голяма от 30 дни от датата на закупуването и.

  • При закупуване на е-Винетка, купувачът въвежда категория и регистрационен номер на пътното превозно средство, и посочва период на валидност на винетната такса.

  • Собственикът, ползвателят и/или трето лице (купувачът на винетката) носят отговорността при неправилно декларирани данни (рег. номер, категория или период на валидност). В случай на неправилно декларирани данни се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.

  • При неправилно въведени данни и активирана е-Винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.

  • Ново от 01.01.2019 г. за ремаркета и каравани: когато ППС от Категория 3 е с прикачено ремарке/каравана, независимо от броя оси на на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на компoзицията надвишава 3,5 тона.