Превозни средства, подлежащи на тол таксуване

Кои пътни превозни средства попадат в обхвата на тол системата

Следните пътни превозни средства попадат в обхвата на тол системата и подлежат на таксуване на база изминато разстояние:

Пътни превозни средства за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща технически допустима максимална маса в състав от превозни средства над 3.5 тона

Пътни превозни средства за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона

При пресмятане на дължимата тол такса, освен типа на превозното средство, се вземат предвид броят оси, екологичната категория, класът на пътя и изминатите километри.

Освободените от заплащане на пътни такси превозни средства са определени в Закона за пътищата.